Všeobecné obchodní podmínky platné pro internetový obchod myoriginals.cz

Provozovatelem internetových stránek www.myoriginals.cz a www.facebook.com/myoriginals je Lenka Vávrová, adresou Na Minickém kopci 650, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO 75454548 (dále jen „prodávající“).

Obecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, které vznikly v důsledku uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), k jejímuž uzavření došlo prostřednictvím prostředku komunikace na dálku ve smyslu ustanovení § 1820 občanského zákoníku, tj. prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetové adrese www.myoriginals.cz a www.facebook.com/myoriginals.

Prodávající jsou OSVČ:

Lenka Vávrová, adresou Na Minickém kopci 650, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO 75454548 (dále jen „prodávající“),

Lukáš Vávra, adresou Na Minickém kopci 650, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO 08601526 (dále jen „prodávající“).

Kupní smlouva

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Kupní smlouva je uzavřena, jakmile si prodávající a kupující ujednají její obsah, tj. řádným vyplněním, popisem a potvrzením objednávky kupujícím na internetových stránkách www.facebook.com/myoriginals prodávajícímu. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky v podobě faktury na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, na základě dohody s kupujícím v případě, kdy již není možné výrobek (zboží) vyrobit (zhotovit). V případě, že kupující již zaplatil za objednané zboží, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na účet, který kupující uvede.

Nákup

Oblečení je šité na přání zákazníka. Zákazník si vybírá ze vzorníku látek skladem dle svého vkusu a přání. Aktuální ceník je umístěn na www.facebook.com/myoriginals.

Pro výrobu vybírám ty nejkvalitnější materiály s certifikací pro děti do tří let. Nákup na www.facebook.com/myoriginals je možné realizovat zasláním zprávy s objednávkou. Odeslaná objednávka je brána jako závazná. Povinností kupujícího je zaplatit prodávajícímu kupní cenu a věc převzít.

Pokud nebude kupní cena uhrazena prodávající do 14ti dnů od obdržení potvrzovacího emailu s pokyny k platbě, kupní smlouva se ruší.

Součástí zadání objednávky jsou ze strany zákazníka pravdivě vyplněné údaje – jméno a příjmení, adresa doručení, případně adresa fakturační, pokud se tyto liší, a emailová adresa.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Platba

Platný ceník je umístěn na internetových stránkách www.facebook.com/myoriginals. Nebo na www.myoriginals.cz/cenik.pdf. Ceny jsou konečné tj. včetně všech případných daní.

Kupní cenu uhradí kupující na bankovní účet uvedený ve faktuře v uvedené lhůtě splatnosti. Faktura bude kupujícímu doručena na emailovou adresu, a to ve lhůtě uvedené splatnosti.

Kupní cena lze uhradit prodávajícímu pouze bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 670100-2216409533/6210, vedený u obchodní společnosti mBank.

Doprava a poštovné

Doručení zboží je možno realizovat:

- odesláním Českou poštou, nebo přes Zásilkovnu, jako doporučená/ý zásilka/balíček, při platbě na účet předem

- Česká pošta 59,- Kč

- Zásilkovna 59,- Kč

Zboží nelze zasílat na dobírku.

Zboží bude kupujícímu odesláno po připsání platby na účet prodávající, a to do 10-16 pracovních dní, dle počtu zakázek. Pokud nebude předem dohodnuto s kupujícím jinak.

Odeslanou poštovní zásilku je kupující povinen řádně převzít, díle je vhodné, aby zkontroloval neporušenost obalu a v případě zjištěných závad zásilku nepřevzal a reklamoval ji u České pošty a následně laskavě informoval prodávající.

Odstoupení od kupní smlouvy

Od kupní smlouvy má kupující právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

V souladu s ustanovením § 1818 občanského zákoníku se pro odstoupení od kupní smlouvy nevyžaduje, aby kupující uvedl důvod odstoupení od kupní smlouvy a s právem odstoupit od kupní smlouvy nemůže být spojen postih. Využije-li kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešli prodávající oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

V souladu s ustanovením § 1832 odst. 1 občanského zákoníku odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V souladu s ustanovením § 1831 odst. 1 občanského zákoníku platí, že odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Podle ustanovení § 1833 občanského zákoníku kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Reklamace, odpovědnost z vadného plnění

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající podle ustanovení § 2161 odst. 1 občanského zákoníku odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Podle ustanovení § 2161 odst. 2 občanského zákoníku platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je v souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Ustanovení § 2165 odst. 1 občanského zákoníku se však nepoužije

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

V souladu s ustanovením § 2172 občanského zákoníku se práva z vady uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle § 2166 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Podle ustanovení § 1923 občanského zákoníku platí, že jde-li o odstranitelnou vadu, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Kdo má práva podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Kupující je povinen oznámit vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace, zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, vytknutím vady a uvedením požadovaného způsobu vyřízení reklamace.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho části jsou znečištěné nebo nesplňují základní požadavky pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečištění obvyklé.

Reklamované zboží zasílejte na adresu: Na Minickém kopci 650, 27801 Kralupy nad Vltavou, Česká republika.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Ostatní ustanovení

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, především občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující výslovně souhlasí s poskytnutím všech osobních údajů třetím osobám zajišťujícím pro prodávajícího přepravu a dodání zásilky kupujícímu a to v rozsahu nutném pro doručení či snadnější doručení zásilky.

Na přání zákazníka mohou být osobní údaje z databáze vymazány.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vniku sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR (www.coi.cz), nebo může takový spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy, která je dostupná na https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Závěrečná ustanovení

Okamžikem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak. V případě nejasností je možné kontaktovat prodejce na tel. 720264992, nebo písemnou formou na myoriginals@seznam.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 12.8.2019 v Kralupech nad Vltavou.